Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.zozorg.eu
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.zozorg.eu, zoals deze beschikbaar is gesteld door Zo Zorg. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zo Zorg is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Zo Zorg.

Indien van toepassing
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Zo Zorg te mogen claimen of te veronderstellen.
Zo Zorg streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Zo Zorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Privacy verklaring
Zo Zorg verwelkomt gebruikers van deze website. Voor zover Zo Zorg informatie over u gebruikt, zal Zo Zorg dit op verantwoorde wijze doen. Zo Zorg heeft echter geen zeggenschap over de werking van de server welke de Zo Zorg website beheert Informatie verkregen van gebruikers van de Zo Zorg website wordt gebruikt om de taak te vervullen waarvoor deze werd verzonden. De informatie mag gedurende een beperkte tijd worden bewaard om de kwaliteit van de klantenservice te kunnen garanderen, om te voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften of om op verzoek informatie en actuele nieuwsberichten te verzenden. Zo Zorg zal echter geen klant specifieke informatie ontleend aan haar website aan niet aangesloten organisaties beschikbaar stellen voor commerciële doeleinden welke geen verband houden met de zaken van Zo Zorg.
Indien u ons mededeelt dat u niet wenst dat deze informatie wordt gebruikt als basis voor verder contact met u zal Zo Zorg rekening houden met uw wensen. Zo Zorg mag algemene statistische gegevens produceren over de informatie verschaft door website gebruikers. Deze analyse is niet specifiek voor enige individuele gebruiker en wordt gebruikt voor evaluatie van de doeltreffendheid van de website. Deze cijfers mogen worden gebruikt om zich op de hoogte te stellen van de omvang van het gebruik en om gebieden binnen de website voor al onze gebruikers te verbeteren. Het is niet toegestaan foto’s te downloaden en/of te reproduceren van deze website. Zo Zorg zal geen ongevraagde e-mail verzenden naar personen die inloggen op deze website. Spammen, het verzenden van ongevraagde e-mail, is geen gewoonte die gebruikt of geaccepteerd wordt door Zo Zorg . E-mail wordt slechts gebruikt om te reageren op specifieke vragen of kwesties, of om geïnteresseerde abonnees op de hoogte te stellen van bepaalde gebeurtenissen. Gebruikers kunnen in staat worden gesteld om verbinding tot stand te brengen vanaf deze website met niet-Zo Zorg websites van derden.
Deze privacy verklaring zal worden herzien ingeval Zo Zorg haar procedures wijzigt met betrekking tot informatie verkregen door middel van de website. Deze site wordt gemaakt en beheerd door Zo Zorg, een Nederlands bedrijf, en de Nederlandse wet is van toepassing op deze disclaimer.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.zozorg.eu op deze pagina.

wij helpen jou persoonlijk met een werkplek die perfect op jou is afgestemd